Анализа на спроведен прашалник на тема: „Насилство во училиштата“

             Во текот на месец октомври 2021 година од страна на тимот кој работи на проектот „Превенција на детско престапништво“ беше спроведено истражување со цел креирање на соодветен полу-структуиран прашалник кој имаше задача да даде прецизна слика за видот,...